TECHNIK WETERYNARII


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wskazane cechy psychofizyczne kandydata:

-    cierpliwość i odporność psychiczna;
-    umiejętność wytworzenia właściwego kontaktu ze zwierzętami;
-    zainteresowanie biologiczne;
-    dobry stan zdrowia;
-    sprawność ruchowa i manualna;
-    dobry wzrok i słuch;
-    odporność na zmienne warunki pracy.

Do zadań technika weterynarii należy:

-    pobieranie prób do badań laboratoryjnych
-    udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:
             -   niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem
                 życia zwierzęcia,
             -   zadławienia,
             -   zranienia lub złamania,
             -   porodu niewymagającego fetotomii lub zabiegu chirurgicznego;
-    wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
-    podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
-    asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;
-    opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
-    wykonywanie zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych
-    określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych
-    zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego
     i zagrożenia zdrowia zwierząt
-    wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt
-    pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem
     i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
-    badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
-    określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi
-    poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego
-   asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
-    pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
-    zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych
     i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
-    przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt
-    przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych
     warunków zoohigienicznych
-    prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt
     i higieny produkcji zwierzęcej
-    mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
-    prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów,
     badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem
-    wykonywania czynności technicznych z zakresu diagnostyki, profilaktyki
     i lecznictwa weterynaryjnego;
-    wykonywania czynności materialno-technicznych z zakresu urzędowej
     działalności weterynaryjnej;
-    wykonywania zabiegów unasieniania zwierząt gospodarskich;
-    wykonywania czynności technicznych w ramach badań laboratoryjnych;
-    sprawowania opieki nad zwierzętami, zwłaszcza w chowie fermowym.
-    prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
     oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki
     i leczenia chorób zwierząt;
-    wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
     oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt
     oraz w poubojowym badaniu mięsa;
-    prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
   

Absolwenci uzyskują tytuł - technik weterynarii - wykształcenie średnie ogólne, które umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego oraz podjęcie nauki na różnych kierunkach studiów: medycyna, weterynaria, zootechnika, rolnictwo, prawo, historia, dziennikarstwo, wychowanie fizyczne, ekonomia, technologia żywności i inne.

Edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W ramach kształcenia praktycznego uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwach rolnych, zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach i zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zakładach rozrodu i inseminacji zwierząt oraz ogrodach zoologicznych, gospodarstwach hodowlanych.

Absolwenci szkoły jako technicy weterynarii mogą podejmować pracę w:
    -    zakładach leczniczych dla zwierząt;
    -    inspektoratach weterynaryjnych;
    -    laboratoriach weterynaryjnych;
    -    stacjach hodowli i unasieniania zwierząt;
    -    zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
    -    jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta;
    -    zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

 


 

6 czerwca 2018 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  w Ostrołęce uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnicy zapoznali się z ofertą Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką, Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką oraz Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką.

Wielu wrażeń dostarczyła wizyta w Laboratorium Dydaktyczno - Badawczym w Katedrze Hodowli Kóz i Owiec, w którym znajduje się unikalna kolekcja zwierząt dydaktycznych - owce, kozy i lamy. Laboratorium Zwierzęce zgromadziło większość występujących w Polsce ras owiec i kóz. W UWM w Olsztynie znajduje się prawdopodobnie najciekawsza kolekcja tych zwierząt. Jest ona wzbogacona o lamy, od których pozyskuje się wełnę o wysokich walorach i które stają się w Europie coraz bardziej popularne.

Wyjazd wzbogacił wiedzę uczniów w zakresie wybranego kierunku kształcenia, a wielu z nich z chęcią kontynuowałoby edukację na zwiedzanym Wydziale.

Wycieczka to realizacja jednego z punktów Współpracy Szkoły z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, dotyczącego organizowania wycieczek dydaktycznych, warsztatów i konferencji, służących wymianie doświadczeń oraz zapoznania uczniów ze specyfiką zajęć akademickich.

FOTO RELACJA

21.03.2018r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbył się V Konkurs Weterynaryjny "Wszystkie Stworzenia Małe i Duże".  Do testu z zakresu chorób zakaźnych zwierząt, przystąpiło 35 uczniów z ośmiu szkół:
Prywatnego Technikum Weterynarii w Warszawie
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
oraz po raz pierwszy z Zespołu Szkół w Mińsku Mazowieckim i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach (województwo łódzkie).

 Cele konkursu to: rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami weterynaryjnymi, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii oraz zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.

 Komisja w składzie
p. Agnieszka Pastusiak – przewodnicząca
p. Agnieszka Murach – członek komisji
lek. wet. Tomasz Chalamoński – członek komisji
lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski – członek komisji
lek. wet. Katarzyna Nejman – członek komisji
lek. wet. Kinga Niksa – członek komisji

oceniła prace i przyznała następujące miejsca:
I miejsce Jakub Nowak - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
II miejsce Agnieszka Szczęsna - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
III miejsce Angelika Gromadowska - Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim

Wyróżnienie, za wysoką ilość punktów, otrzymała:
 Anna Pierzak - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.

 Patronat nad konkursem objęła firma ZOETiS Polska.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz palmy kurpiowskie wykonane przez uczniów i nauczycieli ZSZ Nr 2 podczas Warsztatów Kurpiowskich „Palma Wielkanocna”, prowadzonych przez twórczynię ludowa Panią Czesławę Lewandowską. Atrakcją dla wszystkich uczestników konkursu i przybyłych gości był występ Zespołu Kurpiowskiego działającego w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. Uczniowie w strojach regionalnych zaprezentowali fragment Wesela Kurpiowskiego. Widzowie zostali zapoznani z tradycjami i obrzędami Kurpiowszczyzny. Wszyscy obecni z dużym zadowoleniem i pełni wrażeń opuszczali Ostrołękę i zapewniali, że chętnie przyjadą za rok. Wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Liczymy na współpracę w kolejnych edycjach konkursu.

 FOTO RELACJA

W dniu 16. 02. 2018 roku członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs” wraz z opiekunkami: Panią Bogusławą Gocłowską i Panią Edytą Sikorą odwiedzili schronisko „Canis” w Kruszewie.

Celem wizyty, jak co roku, było przekazanie „czworonożnym przyjaciołom” zebranej podczas szkolnej akcji karmy oraz innych rzeczy, ułatwiających zwierzętom przetrwanie zimowego okresu.

Serdecznie dziękujemy  wszystkim, którzy włączyli się w wyżej wymienione przedsięwzięcie, a w szczególności uczniom klas weterynaryjnych , klasie 2 F oraz klasie 2 wk.

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji.

FOTO RELACJA

W dniu 27 września bieżącego roku szkolnego klasa 3 We wraz z Paniami: Bogusławą Gocłowską oraz Edytą Sikorą uczestniczyła w wycieczce do Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką. Podczas wycieczki młodzież zapoznała się z historią powstania mauzoleum oraz obejrzała multimedialną prezentację bitwy pod Ostrołęką. Ponadto uczniowie poszerzyli i utrwalili wiedzę o bitwie, która rozegrała się na naszym terenie oraz o jej bohaterach. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji.

FOTO RELACJA

Miło nam poinformować, że Eliza Jurga uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce kształcąca się w zawodzie technik weterynarii zakwalifikowała się do okręgowych eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Weterynaria. Głównym celem OWiUR jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach oraz umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania. Eliminacje Okręgowe odbędą się 22 kwietnia 2016r na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Gratulujemy uczennicy i opiekunowi Panu Tomaszowi Chalamońskiemu oraz życzymy jak najlepszego wyniku w kolejnym etapie.

5.04.2016r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbył się III Konkurs Weterynaryjny "Wszystkie Stworzenia Małe i Duże". Do testu z zakresu: Fizjologia, anatomia i choroby układu oddechowego zwierząt gospodarskich i towarzyszących" przystąpiło 23 uczniów z pięciu szkół:

 • Prywatne Technikum Weterynarii w Warszawie
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
 • Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

Komisja w składzie:

 • p. Agata Kurowska – przewodnicząca
 • lek. wet. Katarzyna Nejman – członek komisji
 • lek. wet. Kinga Niksa – członek komisji
 • lek. wet. Tomasz Chalamoński – członek komisji

przyznała następujące miejsca:

 • I. miejsce Karolina Masłowska - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 • II. miejsce Aleksandra Suliga - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
 • III. miejsce Karolina Pastusiak - Prywatne Technikum Weterynarii w Warszawie

Patronat nad konkursem objęła firma ZOETiS Polska. 

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom
GRATULUJEMY!

FOTO RELACJA

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów organizuje konkurs weterynaryjny POD HASŁEM WSZYSTKIE STWORZENIA MAŁE I DUŻE.  

PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘŁA FIRMA: ZOETIS POLSKA 

 Do pobrania:

regulamin
karta zgłoszenia

W dniu 29.01.2016 r. członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs” wraz z paniami: Anną Głażewską i Edytą Sikorą odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Canis” w Kruszewie. Celem wizyty było, jak co roku, przekazanie czworonogom zebranych podczas akcji „Pomóżmy zwierzętom ze schroniska w Kruszewie” niezbędnych do przetrwania zimy rzeczy.
Młodzież z klas weterynaryjnych wraz z wychowawczyniami: panią Edytą Sikorą, panią Anną Głażewską, panią Anną Bednarczyk, panią Edytą Brodacką oraz panią Agnieszką Kwiatkowską zebrała karmę, garnki, koce oraz smycze dla czworonożnych pupili. Akcja na terenie ZSZ nr 2 w Ostrołęce trwała od października do stycznia bieżącego roku szkolnego.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w wyżej wymienione przedsięwzięcie, serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia foto relacji z pobytu w schronisku.

Członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs”

19 maja 2015 klasa I We zwiedziła Ogród dydaktyczny im. Towarzystwa Przyjaciół Lasu mieszczący się przy ulicy Zawadzkiego 4.
Znajdują się tam rośliny występujące na terenie Kurpiowszczyzny. Tablice tematyczne przedstawiają faunę Puszczy Zielonej. Ciekawostką jest zimowisko dla płazów i gadów, budki lęgowe różnych gatunków ptaków oraz rozchodniki na dachu wiaty. W centrum ogrodu znajduje się dąb papieski wyhodowany z żołędzia poświęconego przez papieża Jana Pawła II.
Ogród wzbudził ogromne zainteresowanie uczniów. Niektórzy pomagali nawet w pracach porządkowych w ogrodzie.
Dziękujemy p. Natalii Denkiewicz za ciekawą lekcję.

FOTO RELACJA

Dnia 26 marca 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyła się II edycja Konkursu Weterynaryjnego pod hasłem Wszystkie Stworzenia Małe i Duże. Wzięli w nim udział uczniowie z : Zespołu Szkół CKR w Golądkowie, Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Komisja w składzie:

p. Agnieszka Pastusiak – przewodnicząca

lek. wet. Katarzyna Nejman – członek komisji

lek. wet. Kinga Niksa – członek komisji

lek. wet. Tomasz Chalamoński – członek komisji

lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski – członek komisji

przyznała następujące miejsca:

I miejsce - Anna Sianko z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

II miejsce – Magdalena Hartman z Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie

III miejsce – Natalia Rosenbaum z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

Patronat nad konkursem objęła firma ZOETiS Polska.

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom

GRATULUJEMY!

FOTO RELACJA