TECHNIK WETERYNARII


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wskazane cechy psychofizyczne kandydata:

-    cierpliwość i odporność psychiczna;
-    umiejętność wytworzenia właściwego kontaktu ze zwierzętami;
-    zainteresowanie biologiczne;
-    dobry stan zdrowia;
-    sprawność ruchowa i manualna;
-    dobry wzrok i słuch;
-    odporność na zmienne warunki pracy.

Do zadań technika weterynarii należy:

-    pobieranie prób do badań laboratoryjnych
-    udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:
             -   niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem
                 życia zwierzęcia,
             -   zadławienia,
             -   zranienia lub złamania,
             -   porodu niewymagającego fetotomii lub zabiegu chirurgicznego;
-    wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
-    podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
-    asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;
-    opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
-    wykonywanie zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych
-    określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych
-    zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego
     i zagrożenia zdrowia zwierząt
-    wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt
-    pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem
     i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
-    badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
-    określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi
-    poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego
-   asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
-    pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
-    zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych
     i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
-    przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt
-    przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych
     warunków zoohigienicznych
-    prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt
     i higieny produkcji zwierzęcej
-    mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
-    prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów,
     badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem
-    wykonywania czynności technicznych z zakresu diagnostyki, profilaktyki
     i lecznictwa weterynaryjnego;
-    wykonywania czynności materialno-technicznych z zakresu urzędowej
     działalności weterynaryjnej;
-    wykonywania zabiegów unasieniania zwierząt gospodarskich;
-    wykonywania czynności technicznych w ramach badań laboratoryjnych;
-    sprawowania opieki nad zwierzętami, zwłaszcza w chowie fermowym.
-    prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
     oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki
     i leczenia chorób zwierząt;
-    wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
     oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt
     oraz w poubojowym badaniu mięsa;
-    prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
   

Absolwenci uzyskują tytuł - technik weterynarii - wykształcenie średnie ogólne, które umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego oraz podjęcie nauki na różnych kierunkach studiów: medycyna, weterynaria, zootechnika, rolnictwo, prawo, historia, dziennikarstwo, wychowanie fizyczne, ekonomia, technologia żywności i inne.

Edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W ramach kształcenia praktycznego uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwach rolnych, zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach i zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zakładach rozrodu i inseminacji zwierząt oraz ogrodach zoologicznych, gospodarstwach hodowlanych.

Absolwenci szkoły jako technicy weterynarii mogą podejmować pracę w:
    -    zakładach leczniczych dla zwierząt;
    -    inspektoratach weterynaryjnych;
    -    laboratoriach weterynaryjnych;
    -    stacjach hodowli i unasieniania zwierząt;
    -    zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
    -    jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta;
    -    zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

 


 

 
 
 
 
 
 
VII Konkurs Weterynaryjny 
połączony z 
II Forum Szkół Kształcących Techników Weterynarii
Do pobrania:

Miło nam poinformować, że 6 uczniów z naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik weterynarii zakwalifikowało się do Eliminacji Okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:
Eliza Włodarczyk i Bartosz Sobotka - blok weterynaria
Rafał Guberski i Zbigniew Florek - blok produkcja zwierzęca
Michał Orłowski i Michał Łada - blok mechanizacja

Eliminacje Okręgowe odbędą się 17-18 kwietnia 2020r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce.

Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia na kolejnych etapach Olimpiady!

5 lutego bieżącego roku szkolnego członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs” wraz z Panią Edytą Sikorą i Panią Dorotą Kuleszą odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Canis” w Kruszewie. Celem wizyty było przekazanie szczepionek, karmy, koców, misek oraz innych rzeczy niezbędnych zwierzętom. Członkowie Koła od wielu lat wspomagają schronisko „Canis”
w Kruszewie i zawsze są gotowi nieść pomoc potrzebującym czworonogom.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym na rzecz zwierząt i zapraszamy do dalszej współpracy.

Autor tekstu: Kinga Dawidowska z klasy 1 pWR

FOTO RELACJA

W dniach 22 – 23 marca 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się I Forum Szkół Kształcących Techników Weterynarii. Przedsięwzięcie patronatem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. W organizację Forum włączyły się  firmy, z którymi szkoła podpisała umowy o współpracy w zakresie wspierania kształcenia uczniów w zawodzie technik weterynarii – Elanco, Biowet, Zoetis, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz Kurpiowskie Centrum Weterynaryjne. Celem spotkania było popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień niezbędnych w pracy zawodowej technika weterynarii i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.

Zaproszenie do udziału przyjęły szkoły:

 • Prywatne Technikum Weterynarii w Warszawie,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie,
 • Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży,
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie,
 • Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach (województwo łódzkie),
 • i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Pierwszym punktem Forum było przeprowadzenie VI edycji Konkursu Weterynaryjnego „Wszystkie Stworzenia Małe i Duże”, który sprawdził wiadomości i umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki chorób zwierząt. Cel konkursu to rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami weterynaryjnymi, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii.

 Komisja w składzie:

 • Agnieszka Murach – przewodnicząca Komisji
 • lek. wet. Tomasz Chalamoński – członek Komisji
 • lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski – członek Komisji
 • lek. wet. Katarzyna Nejman – członek Komisji
 • lek. wet. Kinga Niksa – członek Komisji
 • lek. wet. Cezary Nejman - członek Komisji

Czytaj więcej: I Forum Szkół Kształcących Techników Weterynarii

Uczniowie klas 3Iw, 3ISw i 4Iw o kierunku technik informatyk brali udział w dwóch wykładach on-line, które były realizowane w ramach współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

Wykłady poprowadził  wykładowca tejże uczelni mgr inż. Andrzej Ptasznik.

Pierwszy wykład pt.: ”Czary mary, hokus pokus – czyli podstawy programowania” dotyczył zagadnień  programowania w C++  i odbył się w miesiącu październiku.

Drugi wykład, który odbył się w listopadzie pt.:„ Co się mieści w tabelce – czyli podstawy relacyjnych baz danych” dotyczył zagadnień z Systemów Baz Danych.

Dorota Sienkiewicz

W dniach 16 i 23 listopada młodzież z klas – czwartej oraz trzeciej technikum weterynarii  uczestniczyła w spotkaniach z ekspertami z Mazowieckiego Ośrodka Doskonalenia Rolnictwa Oddział w Ostrołęce. Pani Anna Buczyńska i pan Andrzej Niedźwiedzki przedstawili w obecnych uwarunkowaniach prawnych możliwości wytwarzania i sprzedaży artykułów rolnych własnej produkcji, zwane rolniczym handlem detalicznym. Od nowego roku kalendarzowego, nie tylko we własnym gospodarstwie, czy na kiermaszach, ale też w sklepach i restauracjach można będzie nabyć wytworzony przez rolnika miód, ciasto czy wyroby wędliniarskie.

Naszym uczniom, jako osobom związanym z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych, kolejni prelegenci – pan Jacek Tyszka i pan Zbigniew Topa przedstawiali zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami oraz warunki uzyskania premii dla młodego rolnika.  Wszyscy z zaciekawieniem słuchali  jak można pozyskać 100 tys. zł na rozwój gospodarstwa rolnego.

Dorota Kulesza

FOTO RELACJA

6 czerwca 2018 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  w Ostrołęce uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnicy zapoznali się z ofertą Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką, Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką oraz Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką.

Wielu wrażeń dostarczyła wizyta w Laboratorium Dydaktyczno - Badawczym w Katedrze Hodowli Kóz i Owiec, w którym znajduje się unikalna kolekcja zwierząt dydaktycznych - owce, kozy i lamy. Laboratorium Zwierzęce zgromadziło większość występujących w Polsce ras owiec i kóz. W UWM w Olsztynie znajduje się prawdopodobnie najciekawsza kolekcja tych zwierząt. Jest ona wzbogacona o lamy, od których pozyskuje się wełnę o wysokich walorach i które stają się w Europie coraz bardziej popularne.

Wyjazd wzbogacił wiedzę uczniów w zakresie wybranego kierunku kształcenia, a wielu z nich z chęcią kontynuowałoby edukację na zwiedzanym Wydziale.

Wycieczka to realizacja jednego z punktów Współpracy Szkoły z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, dotyczącego organizowania wycieczek dydaktycznych, warsztatów i konferencji, służących wymianie doświadczeń oraz zapoznania uczniów ze specyfiką zajęć akademickich.

FOTO RELACJA

21.03.2018r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbył się V Konkurs Weterynaryjny "Wszystkie Stworzenia Małe i Duże".  Do testu z zakresu chorób zakaźnych zwierząt, przystąpiło 35 uczniów z ośmiu szkół:
Prywatnego Technikum Weterynarii w Warszawie
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
oraz po raz pierwszy z Zespołu Szkół w Mińsku Mazowieckim i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach (województwo łódzkie).

 Cele konkursu to: rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami weterynaryjnymi, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii oraz zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.

 Komisja w składzie
p. Agnieszka Pastusiak – przewodnicząca
p. Agnieszka Murach – członek komisji
lek. wet. Tomasz Chalamoński – członek komisji
lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski – członek komisji
lek. wet. Katarzyna Nejman – członek komisji
lek. wet. Kinga Niksa – członek komisji

oceniła prace i przyznała następujące miejsca:
I miejsce Jakub Nowak - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
II miejsce Agnieszka Szczęsna - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
III miejsce Angelika Gromadowska - Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim

Wyróżnienie, za wysoką ilość punktów, otrzymała:
 Anna Pierzak - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.

 Patronat nad konkursem objęła firma ZOETiS Polska.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz palmy kurpiowskie wykonane przez uczniów i nauczycieli ZSZ Nr 2 podczas Warsztatów Kurpiowskich „Palma Wielkanocna”, prowadzonych przez twórczynię ludowa Panią Czesławę Lewandowską. Atrakcją dla wszystkich uczestników konkursu i przybyłych gości był występ Zespołu Kurpiowskiego działającego w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. Uczniowie w strojach regionalnych zaprezentowali fragment Wesela Kurpiowskiego. Widzowie zostali zapoznani z tradycjami i obrzędami Kurpiowszczyzny. Wszyscy obecni z dużym zadowoleniem i pełni wrażeń opuszczali Ostrołękę i zapewniali, że chętnie przyjadą za rok. Wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Liczymy na współpracę w kolejnych edycjach konkursu.

 FOTO RELACJA

W dniu 16. 02. 2018 roku członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs” wraz z opiekunkami: Panią Bogusławą Gocłowską i Panią Edytą Sikorą odwiedzili schronisko „Canis” w Kruszewie.

Celem wizyty, jak co roku, było przekazanie „czworonożnym przyjaciołom” zebranej podczas szkolnej akcji karmy oraz innych rzeczy, ułatwiających zwierzętom przetrwanie zimowego okresu.

Serdecznie dziękujemy  wszystkim, którzy włączyli się w wyżej wymienione przedsięwzięcie, a w szczególności uczniom klas weterynaryjnych , klasie 2 F oraz klasie 2 wk.

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji.

FOTO RELACJA

W dniu 27 września bieżącego roku szkolnego klasa 3 We wraz z Paniami: Bogusławą Gocłowską oraz Edytą Sikorą uczestniczyła w wycieczce do Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką. Podczas wycieczki młodzież zapoznała się z historią powstania mauzoleum oraz obejrzała multimedialną prezentację bitwy pod Ostrołęką. Ponadto uczniowie poszerzyli i utrwalili wiedzę o bitwie, która rozegrała się na naszym terenie oraz o jej bohaterach. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji.

FOTO RELACJA