To dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach które ułatwiają człowiekowi życie. Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga istnienia specjalistów. Elektronika jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD, dlatego technik elektronik nie musi  martwić się o pracę.

 Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie…po prostu, wszędzie :) Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.  Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości.

Absolwenci naszego technikum wyróżniają się otwartością, wyobraźnią, gotowością do podejmowania nowych wyzwań, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.  Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej.

 Technik elektronik instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne. Organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki.

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów, zajmujących się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Absolwent technikum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika.

 Zakres zadań i czynności

Do zadań technika elektronika należy:

 • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych;
 • interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
 • posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych;
 • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;
 • montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych;
 • wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej;
 • dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych;
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu;
 • posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną;
 • projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych;
 • projektowanie, wykonywanie i uruchamianie prostych układów mikroprocesorowych;
 • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji i uruchamiania urządzeń elektronicznych;
 • sporządzanie kalkulacji robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych, instalacyjnych oraz w serwisie;
 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Dodatkowo tworzenie prostego oprogramowania dla układów mikroprocesorowych; prowadzenie zakładu serwisowego dla urządzeń elektronicznych.