TECHNIK WETERYNARII


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wskazane cechy psychofizyczne kandydata:

-    cierpliwość i odporność psychiczna;
-    umiejętność wytworzenia właściwego kontaktu ze zwierzętami;
-    zainteresowanie biologiczne;
-    dobry stan zdrowia;
-    sprawność ruchowa i manualna;
-    dobry wzrok i słuch;
-    odporność na zmienne warunki pracy.

Do zadań technika weterynarii należy:

-    pobieranie prób do badań laboratoryjnych
-    udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:
             -   niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem
                 życia zwierzęcia,
             -   zadławienia,
             -   zranienia lub złamania,
             -   porodu niewymagającego fetotomii lub zabiegu chirurgicznego;
-    wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
-    podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
-    asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;
-    opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
-    wykonywanie zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych
-    określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych
-    zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego
     i zagrożenia zdrowia zwierząt
-    wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt
-    pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem
     i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
-    badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
-    określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi
-    poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego
-   asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
-    pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
-    zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych
     i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
-    przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt
-    przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych
     warunków zoohigienicznych
-    prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt
     i higieny produkcji zwierzęcej
-    mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
-    prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów,
     badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem
-    wykonywania czynności technicznych z zakresu diagnostyki, profilaktyki
     i lecznictwa weterynaryjnego;
-    wykonywania czynności materialno-technicznych z zakresu urzędowej
     działalności weterynaryjnej;
-    wykonywania zabiegów unasieniania zwierząt gospodarskich;
-    wykonywania czynności technicznych w ramach badań laboratoryjnych;
-    sprawowania opieki nad zwierzętami, zwłaszcza w chowie fermowym.
-    prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
     oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki
     i leczenia chorób zwierząt;
-    wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
     oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt
     oraz w poubojowym badaniu mięsa;
-    prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
   

Absolwenci uzyskują tytuł - technik weterynarii - wykształcenie średnie ogólne, które umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego oraz podjęcie nauki na różnych kierunkach studiów: medycyna, weterynaria, zootechnika, rolnictwo, prawo, historia, dziennikarstwo, wychowanie fizyczne, ekonomia, technologia żywności i inne.

Edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W ramach kształcenia praktycznego uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwach rolnych, zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach i zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zakładach rozrodu i inseminacji zwierząt oraz ogrodach zoologicznych, gospodarstwach hodowlanych.

Absolwenci szkoły jako technicy weterynarii mogą podejmować pracę w:
    -    zakładach leczniczych dla zwierząt;
    -    inspektoratach weterynaryjnych;
    -    laboratoriach weterynaryjnych;
    -    stacjach hodowli i unasieniania zwierząt;
    -    zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
    -    jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta;
    -    zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

 


 

W dniach 22 – 23 marca 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się I Forum Szkół Kształcących Techników Weterynarii. Przedsięwzięcie patronatem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. W organizację Forum włączyły się  firmy, z którymi szkoła podpisała umowy o współpracy w zakresie wspierania kształcenia uczniów w zawodzie technik weterynarii – Elanco, Biowet, Zoetis, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz Kurpiowskie Centrum Weterynaryjne. Celem spotkania było popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień niezbędnych w pracy zawodowej technika weterynarii i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.

Zaproszenie do udziału przyjęły szkoły:

 • Prywatne Technikum Weterynarii w Warszawie,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie,
 • Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży,
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie,
 • Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach (województwo łódzkie),
 • i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Pierwszym punktem Forum było przeprowadzenie VI edycji Konkursu Weterynaryjnego „Wszystkie Stworzenia Małe i Duże”, który sprawdził wiadomości i umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki chorób zwierząt. Cel konkursu to rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami weterynaryjnymi, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii.

 Komisja w składzie:

 • Agnieszka Murach – przewodnicząca Komisji
 • lek. wet. Tomasz Chalamoński – członek Komisji
 • lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski – członek Komisji
 • lek. wet. Katarzyna Nejman – członek Komisji
 • lek. wet. Kinga Niksa – członek Komisji
 • lek. wet. Cezary Nejman - członek Komisji

 oceniła prace i przyznała następujące miejsca:

I miejsce

Wiktoria Mielnicka

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

II miejsce

Dominika Szklarczyk

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie

III miejsce

Angelika Gromadowska 

Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim

 Po raz pierwszy przeprowadzano klasyfikację drużynową.

I miejsce zajął Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim,

II miejsce – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie

a III miejsce – Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Następnie w piątek i w sobotę uczestnicy wzięli udział w wykładach przeprowadzonych przez przedstawicieli firm weterynaryjnych.

 

Elanco

Współczesne wyzwania medycyny weterynaryjnej. Rola technika weterynarii.

Genomix

Prezentacja firmy.

UWM w Olsztynie

Kleszcze, choroby odkleszczowe. Zagrożenia środowiskowe, ataki meszek, os, bąkowatych. Pierwsza pomoc.

Biowet

Profilaktyka zapaleń wymienia.

Idexx

Nowoczesne możliwości diagnostyki laboratoryjnej w gabinecie lekarskim.

Keno

Choroby metaboliczne krów w okresie okołoporodowym.

UWM w Olsztynie

Wybrane przykłady z historii medycyny naturalnej i przykładowe substancje naturalne w zwalczaniu inwazji pasożytniczych.

Zoetis

Smartbow – najbardziej zaawansowany system monitorowania krowy mlecznej.

Konrad

Interpretacja indeksów w wycenach buhajów.

 Atrakcją dla wszystkich uczestników konkursu i przybyłych gości był występ Młodzieżowego Zespołu Kurpiowskiego „Podsybka Kurpiowska” działającego w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. Uczniowie w strojach regionalnych zaprezentowali tradycje i obrzędy Kurpiowszczyzny. Wszyscy obecni z dużym zadowoleniem i pełni wrażeń opuszczali Ostrołękę i zapewniali, że chętnie przyjadą za rok.

 Wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Liczymy na współpracę w kolejnych edycjach Forum.