TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

 


 
Wybierając ten kierunek kształcenia (obszar poligraficzno -fotograficzno -reklamowy):

- zdobywasz tytuł technika reklamy
- uzyskujesz świadectwo potwierdzające dwie kwalifikacje:

 

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

 

- przystępujesz do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu możesz kontynuować naukę na studiach.

 

Technik reklamy to bardzo ciekawy i dający duże możliwości zawód!

Szeroki zakres zdobytej wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie atrakcyjnej pracy w szeroko rozumianej reklamie. Uczeń w trakcie nauki pozna tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm. W nowoczesnych pracowniach nauczy się robienia i obróbki cyfrowej zdjęć, projektowania grafiki i materiałów reklamowych, biegłego posługiwania się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym, animacji, montażu filmu, tworzenia spotów reklamowych, itp.

 

 TECHNIK  REKLAMY potrafi:

- określać cele marketingowe, reklamowe, medialne i kreatywne działalności
   przedsiębiorstwa
- planować i organizować działalność reklamową i promocyjną
- dobierać media, środki i nośniki reklamy
- projektować materiały reklamowe w programach graficznych
- planować budżet kampanii reklamowych i promocyjnych
-
planować i dokonywać zakupu przestrzeni reklamowej w mediach
- nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców
-
stosować metody badań rynku reklamy
-
oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej
-
wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej
-
opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży produktów i usług reklamowych
- prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami.

  

Zawody, które może wykonywać technik reklamy:

- grafik komputerowy
- specjalista do spraw sprzedaży
-
specjalista do spraw public relations
-
specjalista do spraw reklamy
-
handlowiec, przedstawiciel handlowy
-
pracownik działu obsługi klienta
-
pracownik działu kreatywnego
-
autor tekstów i sloganów reklamowych
-
pracownik działu produkcyjnego
- pracownik działu badań rynkowych
-
specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej
   (public relations)
-
akwizytor
-
sprzedawca przez telefon, itp.


Technik reklamy będzie współpracować z różnymi osobami. Powinien potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem, dlatego pracownik branży reklamowej musi posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie. W pracy niezbędne będą umiejętności społeczne i interpersonalne, np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania. Praca technika reklamy wymaga kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej. Wskazana jest znajomość języka angielskiego, który jest podstawowym językiem używanym przez branżę reklamową na całym świecie. W pracy będzie używać różnego rodzaju urządzeń technicznych i komputerów. Powinien biegle poruszać się w Internecie. Przydawać się będzie znajomość specjalistycznego oprogramowania do tworzenia różnych produktów reklamowych. Od osoby pracującej w branży reklamowej wymaga się dużej kultury osobistej z racji bezpośrednich kontaktów z klientami.
Osoba chcąca uczyć się w zawodzie technik reklamy powinna posiadać następujące predyspozycje: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność prowadzenia negocjacji, stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej, kreatywność, cierpliwość, wrażliwość artystyczną, zmysł plastyczny.


 Absolwent technikum w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 – posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy

– określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach

– stworzyć przekaz reklamowy

– wykonać projekty reklam, posługując się dokumentacją

– zarządzać procesem tworzenia reklamy

– współpracować w zespole tworzącym reklamę

– wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany, przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji
    z innymi osobami

– aktualizować swoją wiedzę i doskonalić swoje umiejętności zawodowe

– wprowadzać rozwiązania poprawiające warunki i jakość pracy

- wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy

- opracować strategię komunikacji marki

- opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji

- wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować

- sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową

- stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne

- zarządzać informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej

- planować i realizować badania reklamy.

 
Analizując rynek pracy w Polsce można wnioskować ogromne zapotrzebowanie na specjalistów branży reklamowej. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, innowacyjnych i gotowych na rozwój. Specjaliści branży reklamowej mają duże możliwości samozatrudnienia.

 

 

 

Dnia 2 marca uczniowie klasy drugiej technikum organizacji reklamy odwiedzili Redakcję „Moja Ostrołęka”, największego w regionie dziennika internetowego. Młodzież miała okazję zobaczyć, jak wyglądają stanowiska pracy i co należy do zakresu obowiązków dziennikarza i fotoreportera. Jak przebiega współpraca z klientami i jak powstają teksty, nagrania i grafika. Uczniów interesowała także możliwość odbycia praktyki w takim miejscu. Wizyta przebiegała w bardzo miłej atmosferze, zostaliśmy ciepło przyjęci przez pracowników a na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Opiekun: Bogusława Gocłowska 

fundusze26 października młodzież z klas 4M i 4Iw uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez ekspertów z Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych Oddział w Ostrołęce. Wiodącym tematem były „Fundusze europejskie dla osób wchodzących na rynek pracy”. Zainteresowani mogli się dowiedzieć , że istnieje wiele możliwości uzyskania dofinansowania na założenie swojej firmy i jej potencjalny rozwój. Jeśli mamy pomysł na biznes to warto postarać się o środki unijne w postaci dotacji, pożyczek, wsparcia w formie szkoleń i staży. Warunkiem jest przygotowanie biznesplanu i udział w projektach skierowanych do osób przedsiębiorczych w ramach: Programów Regionalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy programów prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Lokalne Grupy Działania z sąsiednich gmin. Szanse na pozyskanie środków od 20 do 100 tys. zwiększają się wraz z innowacyjnością pomysłu. Pomocne mogą okazać się bezpłatne źródła informacji, między innymi portal dostępny pod adresem – www.FunduszeEuropejskie.gov.pl.

FOTO RELACJA

     15 marca 2016r.,z okazji Światowego Dnia Konsumenta, w naszej szkole zorganizowano stoiska oraz wystawę poświęconą propagowaniu wiedzy konsumenckiej. Młodzież ze Szkolnego Klubu Przedsiębiorczych z klasy 1F, 2F i 2We pod opieką nauczycieli: B. Gocłowskiej i D. Kuleszy przeprowadziła mini konkursy, np. na określanie postaw asertywnych, uległych i agresywnych, na rozpoznawanie znaków związanych z obrotem towarowym, czy na wskazywanie uczciwych i nieuczciwych praktyk handlowych. Za prawidłowe rozwiązania dla uczestników czekały słodkie nagrody, okolicznościowe naklejki „Kupuj z głową” oraz drobne upominki.

     Tego dnia odbyło się także spotkanie uczniów klas: 1B, 1F, 1We, 2W, 3R z panem Andrzejem Bednarczykiem – Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. Młodzież dowiedziała się, że w przypadku sporu z nieuczciwym sprzedawcą lub usługodawcą każdy konsument może liczyć na bezpłatną pomoc miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Rzecznicy udzielają porad prawnych, interweniują u przedsiębiorców (np. poprzez przeprowadzenie mediacji lub pouczenie) czy pomagają w przygotowaniu pozwu. Uczniowie mieli okazję poznać nowe uregulowania prawne dotyczące konsumentów, obowiązujące  od 25 grudnia 2014r. Uczestnicy otrzymali ulotki opracowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podstawowych prawach przysługujących konsumentowi w razie nabycia towaru wadliwego.

     Aby pozyskać i utrzymać zadowolonego i lojalnego klienta każdy sprzedawca powinien przestrzegać podstawowego standardu obsługi:

„Niech każdy klient w Twojej firmie będzie

obsłużony tak, jak Ty chciałbyś być

obsłużony przez innych”

FOTO RELACJA

Dnia 2 marca uczniowie klasy 3R pod opieką B. Gocłowskiej uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Drukarni „A-Z Color” w Antoniach. O drukarni opowiadała nam Pani Katarzyna Zecer-Gołaszewska, pełniąca funkcję kierownika produkcji. Drukarnia jest nowoczesną drukarnią fleksograficzną, doskonale wyposażoną i stale rozszerzającą swoją ofertę. Zapewnia wszystkim swoim klientom, zarówno krajowym jak i zagranicznym,  kompleksowe usługi poligraficzne – od projektu, aż po dostawę gotowych etykiet. Mieliśmy niepowtarzalną okazję poznać specyfikę pracy drukarni, zakres czynności poszczególnych działów i stanowisk, istotę techniki fleksografii oraz sitodruku, obserwowania procesu powstawania pięknych, kolorowych etykiet, znanych nam z codziennego życia. Drukarnia zapewnia praktyki dla uczniów kształcących się w zawodzie technik procesów drukowania oraz stwarza im potencjalne miejsce pracy. Po raz drugi gościliśmy w murach Drukarni. Dziękujemy za okazaną życzliwość, przekazaną wiedzę oraz włączenie się w promocję kierunku technik procesów drukowania.

FOTO RELACJA

image003

image001„Otwarta firma – Biznes przy tablicy” to program przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu i finansów. Program ten organizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Szkoła uczestnicząca w programie:

  • - buduje pozytywne relacje z lokalnym środowiskiem
  • - umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami z danej dziedziny
  • - przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym
  • - pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania
  • - przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej
  • - przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy
  • - pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

W tym roku szkolnym gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Ostrołęce. W spotkaniu uczestniczyły klasy: 4B, 4I, 4R, 4M, 3R, 2We. Udział i zaangażowanie szkoły zostały potwierdzone stosownym certyfikatem. Podobny certyfikat został przekazany na ręce pracowników zaproszonej instytucji. Za okazane zainteresowanie i życzliwość serdecznie dziękujemy. Koordynatorem akcji w szkole była Bogusława Gocłowska, przy wsparciu Doroty Kuleszy i Pauliny Biedrzyckiej.

FOTO RELACJA


Dnia 27 marca uczniowie klasy 4R oraz 3R pod opieką B. Gocłowskiej i D. Kuleszy uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Drukarni „A-Z Color” w Antoniach. Przewodnikiem po drukarni była pani Katarzyna Zecer- Gołaszewska. Dowiedzieliśmy się, że Drukarnia „A-Z Color” zapewnia wszystkim swoim klientom kompleksowe usługi poligraficzne – od projektu, aż po dostawę gotowych etykiet.

Młodzież poznała organizację pracy drukarni, zakres czynności poszczególnych działów i stanowisk, zwiedzała pomieszczenia związane z procesem drukowania. Wizyta w drukarni to niepowtarzalna okazja zobaczenia nowoczesnych, światowej klasy maszyn. Także poznania istoty techniki fleksografii oraz sitodruku, obserwowania procesu powstawania pięknych, kolorowych etykiet, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Jak nas zapewniano, drukarnia to także potencjalne miejsce pracy dla przyszłego technika procesów drukowania, którego deficyt odczuwa się na rynku pracy.

Dziękujemy za okazaną życzliwość i przekazanie fachowej wiedzy poligraficznej.

 

FOTO RELACJA

Udział w Dniach Otwartych NBP 11 kwietnia młodzież z klas 1F, 1We, 3F uczestniczyła w Dniach Otwartych Narodowego Banku Polskiego. Czuliśmy się wyróżnieni, ponieważ na co dzień nie ma możliwości zwiedzania centralnego banku państwa. Wszyscy z ciekawością słuchaliśmy o szczególnych funkcjach i znaczeniu NBP. Oglądaliśmy bankomat od wewnątrz i słuchaliśmy o nietypowych sytuacjach obchodzenia się z tym urządzeniem. Największą atrakcją dla nas były sztaby złota, które można było podnieść i stwierdzić, że ważą 12,5 kg. Z zaciekawieniem słuchaliśmy o czasach sprzed denominacji, kiedy chleb kosztował 6 700zł, 1kg schabu 90 000zł, a Fiat 125P 120 000 000zł. W muzeum numizmatycznym oglądaliśmy między innymi 1-kilogramową monetę upamiętniającą Jana Pawła II. Najodważniejsi spróbowali na czym polega praca mincerza własnoręcznie wybijając pamiątkową monetę NBP.

Wszyscy uczestnicy otrzymali indeks NBP wykazując się umiejętnością odnalezienia zabezpieczeń na nowych banknotach. Wzbogaciliśmy się też o wiele ciekawych informacji: - w obiegu obecnie mamy ponad 1 300 000 000 banknotów, z których najniższe nominały „żyją” średnio kilkanaście miesięcy, a wyższe nominały – kilka lat, - dotychczasowe banknoty pozostaną w obiegu bezterminowo, - bez specjalistycznych urządzeń na banknotach można sprawdzić ich autentyczność poprzez odszukanie znaku wodnego, efektu kątowego, pasa opalizującego, nitki zabezpieczającej, farby metalicznej oraz recto verso, - zmiany zabezpieczeń dokonywane są okresowo w różnych państwach np. w USA ostatnio zmodernizowano 100 USD, a w Eurolandzie 5 i 10 euro, - jeżeli banknot został uszkodzony mniej niż w 50%, możesz za niego otrzymać pełną równowartość w każdym banku. W posługiwaniu się pieniędzmi ostrożność jest zawsze wskazana. Jak radzili nam eksperci z NBP przy ocenie autentyczności banknotu należy korzystać z metody DPPS: dotnij, popatrz, przechyl, sprawdź.

Zapraszamy do galerii

 

packDnia 9 kwietnia 2014r. uczniowie technikum organizacji reklamy (klasa 2R oraz 3R) uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Opakowań Packaging Innovations, które odbyły się w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Packaging Innovations to obecnie najważniejsze targi w Europie Środkowo-Wschodniej dla branży opakowań, etykiet, kodów, nalepek, itp. Organizowane są po raz szósty, zainteresowanie nimi wśród polskich i zagranicznych wystawców z każdym rokiem wzrasta. W obecnej edycji udział wzięło ponad 130 firm, a liczba gości branżowych przekroczyła 3 tysiące. Stoiska targowe zostały podzielone na 4 strefy tematyczne:

1. Strefa Luxpack – opakowania na produkty luksusowe z tzw. „wyższej półki”, opakowania ozdobne i opakowania typu Premium,

2. Strefa Labelling – etykiety, kody, nalepki, materiały POS, displaye, nadruki na opakowaniach, uszlachetnianie druku, plotery,

3. Strefa Co-Packaging – pakowanie, przepakowywanie, konfekcjonowanie, kontrola jakości, 

4. Logispack – opakowania zbiorcze, logistyczne, wewnętrzne, ochronne, gotowe na półkę.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję obserwować organizację targów, rozmieszczenie stoisk, zasady prezentacji firmy czy produktów, jakie stosować elementy promocji, aby przyciągnąć klienta. Oglądali opakowania tekturowe, plastikowe, szklane, drewniane, metalowe, inteligentne, ekologiczne, displaye oraz usługi w zakresie projektowania oraz recyclingu opakowań. Podziwiali innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii produkcji opakowań, nadruku, wykorzystania materiałów czy recyclingu. Uczestniczyli w wykładach i seminariach, prowadzonych także w języku angielskim. Odwiedzali Strefę Studenta, gdzie wybrani w konkursie młodzi projektanci prezentowali prototypy swoich opakowań dla szerokiego grona odbiorców. Udział klas organizacji reklamy w tak prestiżowej imprezie to także wyróżnienie dla szkoły. Organizatorzy, w drodze wyjątku, wyrazili zgodę na uczestnictwo naszej młodzieży w Targach Packaging Innovations. Szczególne podziękowania składamy pani Małgorzacie Hejnar Kierownikowi Działu Marketingu Firmy easyFairs ®Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy do galerii