TECHNIK WETERYNARII


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wskazane cechy psychofizyczne kandydata:

-    cierpliwość i odporność psychiczna;
-    umiejętność wytworzenia właściwego kontaktu ze zwierzętami;
-    zainteresowanie biologiczne;
-    dobry stan zdrowia;
-    sprawność ruchowa i manualna;
-    dobry wzrok i słuch;
-    odporność na zmienne warunki pracy.

Do zadań technika weterynarii należy:

-    pobieranie prób do badań laboratoryjnych
-    udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:
             -   niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem
                 życia zwierzęcia,
             -   zadławienia,
             -   zranienia lub złamania,
             -   porodu niewymagającego fetotomii lub zabiegu chirurgicznego;
-    wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
-    podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
-    asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;
-    opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
-    wykonywanie zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych
-    określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych
-    zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego
     i zagrożenia zdrowia zwierząt
-    wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt
-    pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem
     i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
-    badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
-    określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi
-    poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego
-   asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
-    pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
-    zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych
     i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
-    przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt
-    przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych
     warunków zoohigienicznych
-    prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt
     i higieny produkcji zwierzęcej
-    mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
-    prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów,
     badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem
-    wykonywania czynności technicznych z zakresu diagnostyki, profilaktyki
     i lecznictwa weterynaryjnego;
-    wykonywania czynności materialno-technicznych z zakresu urzędowej
     działalności weterynaryjnej;
-    wykonywania zabiegów unasieniania zwierząt gospodarskich;
-    wykonywania czynności technicznych w ramach badań laboratoryjnych;
-    sprawowania opieki nad zwierzętami, zwłaszcza w chowie fermowym.
-    prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
     oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki
     i leczenia chorób zwierząt;
-    wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
     oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt
     oraz w poubojowym badaniu mięsa;
-    prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
   

Absolwenci uzyskują tytuł - technik weterynarii - wykształcenie średnie ogólne, które umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego oraz podjęcie nauki na różnych kierunkach studiów: medycyna, weterynaria, zootechnika, rolnictwo, prawo, historia, dziennikarstwo, wychowanie fizyczne, ekonomia, technologia żywności i inne.

Edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W ramach kształcenia praktycznego uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwach rolnych, zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach i zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zakładach rozrodu i inseminacji zwierząt oraz ogrodach zoologicznych, gospodarstwach hodowlanych.

Absolwenci szkoły jako technicy weterynarii mogą podejmować pracę w:
    -    zakładach leczniczych dla zwierząt;
    -    inspektoratach weterynaryjnych;
    -    laboratoriach weterynaryjnych;
    -    stacjach hodowli i unasieniania zwierząt;
    -    zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
    -    jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta;
    -    zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

 


 

W czasie ferii zimowych uczennice i uczniowie z klas kształcących w zawodzie uczestniczyli w kursie: Strzyżenie i pielęgnacja zwierząt. Młodzież podczas jego trwania miała możliwość nauczyć się m.in.: kąpać, strzyc, czesać zwierzęta. Dowiedziała się także jakie powinno być wyposażenie salonu pielęgnacji zwierząt i jak postępować ze zwierzętami w salonie.

 

Zapraszamy do galerii!

   Młodzież ze Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs”   i w tym roku nie pozostała obojętna na los ptaków w czasie zimy. W dniu 3 grudnia bieżącego roku szkolnego wraz z opiekunką Koła – Panią Edytą Sikorą zawiesiła na drzewach kolejne karmniki dla „małych przyjaciół”.
   Zima to trudny czas dla zwierząt i ptaków, ale mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu członków Koła łatwiej będzie im przetrwać mroźne dni.

Dnia 9 kwietnia 2014 r. uczniowie klas kształcących w zawodzie: technik weterynarii (3 RW i 4 We) wraz z opiekunami –Agnieszką Kwiatkowską i Krzysztofem Kwiatkowskim – uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej. Odwiedzili Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie . Na Wydziale Weterynarii brali udział m.in. w zajęciach z: anatomii, rozrodu zwierząt, genetyki. To doświadczenie pozwoliło młodzieży sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych weterynaryjnych.

Dziękujemy Panom: prof. dr. hab. wet. Jerzemu Kaleczyc, prof. dr. hab. wet. Waldemarowi Sienkiewiczowi, prof. dr. hab. wet. Bogdanowi Lewczukowi, dr. hab. wet. Wojciechowi Barańskiemu za poświęcony czas i bardzo ciekawe zajęcia.

Zapraszamy do galerii

sdc14895

dsc 0746

Dnia 20 marca 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce odbył się I KONKURS WETERYNARYJNY pod hasłem WSZYSTKIE ZWIERZĘTA  MAŁE I DUŻE. Pierwsza edycja konkursu obejmowała wiedzę z zakresu rozrodu zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Adresowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie: technik weterynarii. Wzięła w nim udział młodzież z: Golądkowa, Łomży, Ostrołęki
i Piaseczna/Warszawy.
Laureaci konkursu
I miejsce – Kinga Stępień z Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie
II miejsce – Anna Prusaczyk z ZSZ Nr 2 w Ostrołęce
III miejsce – Iga Delej z Zespołu Szkół RCKU w Piasecznie

Wyróżnienia
Sandra Szepietowska z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
Ewa Lubicz-Kraśnicka z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży
Anna Więcka z Zespołu Szkół CKR w Golądkowie

ZWYCIĘZCOM I WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
GRATULUJEMY!

Zapraszamy do galerii

 


DSC06592

W dniu 6 marca 2014 roku członkowie Szkolnego Koła „Sukurs” wraz z paniami: Anną Bednarczyk i Edytą Sikorą odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Canis” w Kruszewie. Celem wizyty było przekazanie naszym pupilom zebranych podczas akcji „Pomóżmy zwierzętom ze schroniska w Kruszewie” koców, garnków oraz karmy. Młodzież ze Szkolnego Koła „Sukurs” od wielu lat wspiera bezdomne zwierzęta i uczestniczy w akcjach organizowanych dla czworonożnych przyjaciół nie tylko na terenie ZSZ nr 2 w Ostrołęce, ale także w mieście.

DSC06571DSC06576

 
   Dnia 6 lutego 2014 r. uczniowie klas kształcących w zawodzie: technik weterynarii - 1 We, 2 We, 3 RW, 4 We wraz z opiekunami: Agnieszką Kwiatkowską, Edytą Sikorą, Edytą Brodacką, Anną Bednarczyk i lek. weterynarii -Tomaszem Chalamońskim byli na wycieczce przedmiotowej w  Janowie Podlaskim. Jej celem było m.in. pogłębienie wiedzy z zakresu przedmiotów weterynaryjnych i integracja zespołów klasowych. Młodzież zwiedziła Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu, który należy do Zespołu Lubelskich ParkówKrajobrazowych, odbyła lekcję z zakresu pielęgnacji koni i  krów, obejrzała salę do pobierania materiału genetycznego,  pokaz championów koni arabskich, trening koni, żłobek dla nowonarodzonych źrebaków oraz cmentarz koni. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia obory hodowlanej dla 600 krów, dostosowanej do standardów unijnych.


      Dnia 25.01.2014 r. (sobota) uczniowie klasy IV kształcącej w zawodzie technik weterynarii uczestniczyli, pod opieką nauczycieli, w szkoleniu: Pielęgnacja kopyt końskich. Młodzież została zapoznana m.in. z: budową anatomiczną końcowego odcinka kończyny konia i puszki kopytowej, czynnikami wpływającymi na jakość rogu kopytowego, zasadami pielęgnacji kopyt, zasadami postępowania z koniem podczas zabiegów pielęgnacyjnych, wadami i schorzeniami kopyt. Obejrzeli też pokaz praktyczny rozczyszczania (korekcji) kopyt koni. Spróbowali własnych sił i zastosowali zdobyte podczas szkolenia wiadomości w praktyce.

REGULAMIN

KONKURSU WETERYNARYJNEGO

POD HASŁEM

WSZYSTKIE STWORZENIA MAŁE I DUŻE

 

PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘŁY FIRMY:

 

logo hipra1  zooetis

 

HIPRA POLSKA ORAZ ZOETIS

 
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

1.    Udział w konkursie jest dobrowolny.

2.    Do konkursu mogą przystąpić uczniowie techników weterynaryjnych i kształcących w kierunkach pokrewnych.

3.    Uczeń może przystąpić do konkursu po okazaniu komisji aktualnej legitymacji szkolnej oraz po przedłożeniu prawidłowo wypełnionej - Karty uczestnika – (załącznik nr 1
 do regulaminu).

4. Nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu w przypadku nie przystąpienia ucznia z różnych przyczyn w wyznaczonym dniu.

5. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.

6. Testy konkursowe przygotowuje komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.

7. Konkurs organizowany jest w jednym etapie.

8. Wszystkie informacje dotyczące konkursu umieszczane będą na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

 

II. ORGANIZATOR

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

 

III. CELE KONKURSU

 

1. Rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem.

2. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii.

3. Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu.

4. Wzbogacanie form i metod pracy z uczniami zdolnymi.

5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.

6. Zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

1.    Podczas konkursu sprawdzane będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu rozrodu zwierząt gospodarskich i towarzyszących

2.    Treści szczegółowe:

a)      podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii rozrodu

·      budowa układu rozrodczego samicy i samca kota, psa, bydła, konia, trzody   

chlewnej i drobiu

·      budowa komórki jajowej i plemnika

·      cykle płciowe u poszczególnych gatunków

b)      ciąża :

·         diagnozowanie ciąży

·         przebieg ciąży u poszczególnych gatunków zwierząt

·         patologia ciąży

c)      poród:

·         prawidłowy przebieg porodu u poszczególnych gatunków zwierząt

·         nieprawidłowości porodowe ze strony matki i płodu

·         pomoc porodowa (sprzęt, zasady udzielania pomocy)

d)     inseminacja:

·         podstawowe zasady inseminacji zwierząt

·         sprzęt inseminacyjny

 

V. FORMA ZADAŃ

1.      Sprawdzian będzie się składał  z 20 zadań zamkniętych, wielokrotnego wyboru oraz 10  

pytań otwartych (czas pracy uczniów 90 minut).

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA

Prace konkursowe będą oceniane przez lekarzy weterynarii

 

VII. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

·      Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich

 w Ostrołęce

·      Termin: 20 marca 2014 r.

Zgłoszenia należy przesyłać do końca stycznia 2014 r. na adres organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs”

 

VIII. NAGRODY

Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są cenne nagrody rzeczowe, dla wszystkich uczestników dyplomy

 

IX. FUNDATORZY NAGRÓD

·           Hipra Polska

·           Zoetis

·           Urząd Miasta w Ostrołęce

·           Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową.

2. Nie ma możliwości wykonania kserokopii pracy konkursowej.

3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora

Załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA (POBIERZ)
Załącznik nr 2 - PROGRAM (POBIERZ


Członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs” nie pozostali obojętni na los ptaków w czasie zimy i w dniu 19 grudnia bieżącego roku szkolnego wraz z opiekunką Koła – panią Edytą Sikorą zadbali, aby „nasi przyjaciele” bezpiecznie mogli przetrwać mroźne dni. Uczniowie z klasy 1 We i 2 We własnoręcznie wykonali karmniki dla ptaków i wspólnie z klasą 3 RW zawiesili je na  drzewach.

Mamy nadzieję, że dzięki  zaangażowaniu młodzieży ze Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs” ptakom łatwiej będzie przeżyć ten najtrudniejszy okres w ciągu roku.

     W dniach 11.04.2013 r. i 12.04.2013 r. uczniowie II klasy Technikum Weterynaryjnego i członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt Sukurs wzięli udział w zbiórce karmy dla bezdomnych psów i kotów ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt Canis w Kruszewie.  Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez firmę E. Leclerc.  Młodzież  z naszej szkoły od wielu lat współpracuje ze schroniskiem Canis i zawsze jest gotowa wspierać potrzebujące czworonogi.

FOTO RELACJA