W ramach realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego w miesiącu październiku podjęto w szkole m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym dopalaczy, 
  • spotkania dotyczące depresji i zachowań autodestrukcyjnych młodzieży, podczas których wskazywano na potrzebę równoważenia emocji i  sposobów na ich wyrażanie. Samoocena i samoakceptacja to złoty środek na zachowanie dobrostanu psychicznego . Przypomniano, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy -telefony zaufania, ośrodki wsparcia, autorytet rodzica i nauczyciela,
  • „Bezpieczni nieletni z ostrołęcką Policją”to kolejne działania wśród młodzieży naszej szkoły w ramach, których zwrócono uwagę na obszary bezpieczeństwa młodzieży ZSZ nr 2 w Ostrołęce- bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w Internecie i bezpieczeństwo związane z uzależnieniami. Spotkanie poprowadzili funkcjonariusze ostrołęckiej Policji – pan Krzysztof Kolator i pani Klaudia Ciuchta.
  • W ramach Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych 25 października 2022r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat: „ Współczesne zagrożenia koronawirusem. Choroby zakaźne łatwo rozprzestrzeniające się wysokiej śmiertelności”.  Uczniowie mogli zapoznać się z danymi statystycznymi  dotyczącymi zakażeń poszczególnymi chorobami w Ostrołęce i powiecie oraz sposobami ich profilaktyki.

Koordynatorami działań profilaktycznych byli pedagodzy szkolni- Monika Brzozowska, Renata Sawicka przy wsparciu nauczyciela biologii pani Renaty Florczak.