Deklaracja dostępności strony Internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Bednarczyk.
 • E-mail: administrator@zsz2.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 297691045

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
 • Adres: 07-401 Ostrołęka
  ul. Czwartaków 4
 • E-mail: sekretariat@zsz2.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 297691045

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, przy ul. Czwartaków 4

 

1. Do budynku szkoły uczniowie, pracownicy i interesanci wchodzą przez wejście główne:
a. od ulicy Czwartaków, na poziomie terenu, przez otwierane ręcznie drzwi do holu na niski parter. W holu drzwi, otwierane i zamykane na elektromagnes, umożliwiające bezkolizyjne wejście. Wszyscy uczniowie i pracownicy posiadają karty szkolne umożliwiające otwieranie tych drzwi. Informacja główna na portierni. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie za wejściem z drzwiami na elektromagnes. Dyżury na portierni pełnią pracownicy szkoły. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
b. od ulicy Czwartaków, po schodach, na hol znajdujący się na wysokim parterze.
c. budynek posiada 4 wyjścia ewakuacyjne. Jedno wyjście ewakuacyjne, znajdujące się na łączniku do sali gimnastycznej, przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową – pochylnia.

 

2. W budynku szkoły nie ma toalet oraz wind dla osób niepełnosprawnych. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

3. W budynku nie ma informacji głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy szkoły. Szkoła posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach, w budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

4. Przy pochylni dla osób niepełnosprawnych zapewniono 2 miejsca parkingowe oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do szkoły.

 

5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6. W szkole nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Budynek Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, przy ulicy Koszarowej 3

 

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dla wychowanków i interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku:

a) Od strony parkingu szkoły ( wejście nr 1 ) – drzwi jednoskrzydłowe 90 cm, otwierane i zamykane na elektromagnes, umożliwiające bezkolizyjne wejście.

b) Budynek posiada 3 wejścia ewakuacyjne:
– wejście nr 2 (obok wejścia głównego) od strony parkingu szkolnego – jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową – zamontowana rampa podjazdowa dla osób ze szczególnymi potrzebami,
– wejście nr 3 (od strony budynku szkoły STO) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
– wejście dla pracowników kuchni (od strony ul. Koszarowej) – nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
Informacja główna w pokoju wychowawców. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie za wejściem głównym do budynku internatu, jest dostępne bez barier architektonicznych.
c) Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.


2. Dostępność korytarzy, schodów i wind
W budynku internatu brak jest dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze oraz wszystkie pomieszczenia użytku wspólnego: stołówka, świetlica, łazienki i toalety (wejścia do wszystkich pomieszczeń pozbawione są progów, skrzydła drzwiowe mają szerokość min. 90 cm)


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
a) W budynku brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik Internatu, tel. 29 7691329
b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników Internatu.


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Do porania: kopia Raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego - GUS