TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

Deklaracja dostępności strony Internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Bednarczyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 297691045

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
 • Adres: 07-401 Ostrołęka
  ul. Czwartaków 4
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 297691045

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, przy ul. Czwartaków 4

 

1. Do budynku szkoły uczniowie, pracownicy i interesanci wchodzą przez wejście główne:
a. od ulicy Czwartaków, na poziomie terenu, przez otwierane ręcznie drzwi do holu na niski parter. W holu drzwi, otwierane i zamykane na elektromagnes, umożliwiające bezkolizyjne wejście. Wszyscy uczniowie i pracownicy posiadają karty szkolne umożliwiające otwieranie tych drzwi. Informacja główna na portierni. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie za wejściem z drzwiami na elektromagnes. Dyżury na portierni pełnią pracownicy szkoły. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
b. od ulicy Czwartaków, po schodach, na hol znajdujący się na wysokim parterze.
c. budynek posiada 4 wyjścia ewakuacyjne. Jedno wyjście ewakuacyjne, znajdujące się na łączniku do sali gimnastycznej, przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową – pochylnia.

 

2. W budynku szkoły nie ma toalet oraz wind dla osób niepełnosprawnych. Schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

3. W budynku nie ma informacji głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy szkoły. Szkoła posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach, w budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

4. Przy pochylni dla osób niepełnosprawnych zapewniono 2 miejsca parkingowe oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do szkoły.

 

5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6. W szkole nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Budynek Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, przy ulicy Koszarowej 3

 

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Dla wychowanków i interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku:

a) Od strony parkingu szkoły ( wejście nr 1 ) – drzwi jednoskrzydłowe 90 cm, otwierane i zamykane na elektromagnes, umożliwiające bezkolizyjne wejście.

b) Budynek posiada 3 wejścia ewakuacyjne:
– wejście nr 2 (obok wejścia głównego) od strony parkingu szkolnego – jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową – zamontowana rampa podjazdowa dla osób ze szczególnymi potrzebami,
– wejście nr 3 (od strony budynku szkoły STO) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
– wejście dla pracowników kuchni (od strony ul. Koszarowej) – nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
Informacja główna w pokoju wychowawców. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie za wejściem głównym do budynku internatu, jest dostępne bez barier architektonicznych.
c) Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.


2. Dostępność korytarzy, schodów i wind
W budynku internatu brak jest dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze oraz wszystkie pomieszczenia użytku wspólnego: stołówka, świetlica, łazienki i toalety (wejścia do wszystkich pomieszczeń pozbawione są progów, skrzydła drzwiowe mają szerokość min. 90 cm)


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
a) W budynku brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik Internatu, tel. 29 7691329
b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników Internatu.


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Do porania: kopia Raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego - GUS