1. Technik weterynarii

 • Jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy.
 • Jest polecany tym wszystkim, którzy chcieliby sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne.
 • Pomaga lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej.
 • Może również wykonywać czynności związane z badaniem i higieną mięsa w rzeźniach.
 • Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego

2.Uzyskane kwalifikacje:

 • RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
 • RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Po uzyskaniu świadectw z dwóch wymienionych kwalifikacji uczeń otrzymuje:

 • dyplom- technika weterynarii,
 • świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje państwowa Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
 • egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

3. Umiejętności, jakich nabierzesz w trakcie nauki:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
 • wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych, dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego,
 • asystowania przy zabiegach operacyjnych,
 • pielęgnowania zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • wykonywania czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 • udzielania pierwszej pomocy w przypadku zranień, złamań, zadławienia, niedyspozycji żołądkowych,
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami),
 • dobierania metody, techniki, narzędzi, urządzeń do wykonywania zabiegów,
 • rozpoznawanie leków i preparatów weterynaryjnych oraz sposobów ich przygotowywania, przechowywania i stosowania.

4. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

 • w lecznicach,
 • w przychodniach dla zwierząt,
 • w punktach weterynaryjnych,
 • w rzeźniach,
 • w stadninach koni i zakładach hodowli oraz unasienniania zwierząt,
 • w inspektoratach weterynaryjnych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi,
 • w zakładach przetwórstwa mięsnego,
 • w ogrodach zoologicznych,
 • w schroniskach dla zwierząt,
 • w gospodarstwach Agencji Rynku Rolnego,
 • mogą podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.

5. Nauczane przedmioty zawodowe:

 • podstawy działalności gospodarczej,
 • język obcy zawodowy,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • anatomia i fizjologia zwierząt,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • inseminacja zwierząt,
 • diagnostyka weterynaryjna,
 • choroby i pielęgnacja zwierząt,
 • administracja weterynaryjna,
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • zajęcia praktyczne.

6. Firmy i instytucje:

 • Kurpiowskie Centrum Weterynaryjne
 • Przychodnia Weterynaryjna „AGA”
 • Gabinet Weterynaryjny, ul Baśniowa
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Biowet Drwalew
 • Zoetis Polska
 • Elanco