TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - oddział przygotowania wojskowego
TECHNIK REKLAMY
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WETERYNARII

Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Program Ministerstwa Obrony Narodowej

Certyfikat uczestnictwa

Akademia Sztuki Wojennej

 Microsoft Azure

Office 365

 Informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

   W związku z epidemią koronowirusa Koronawirus (COVID-19) wypłaty świadczeń z ZFŚS nie będą wypłacane w gotówce. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzupełnienia nr konta.     


 Informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

     Na podstawie art.53 ust.2 Karty Nauczyciela Zespół Szkół Zawodowych nr 2  zwraca się z prośbą o coroczne dostarczanie do 31 stycznia danego roku aktualnej decyzji ZUS określającej numer i wysokość pobieranej emerytury lub renty.

     Jednocześnie informujemy, że niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie spowoduje nienaliczenie odpisu a co za tym idzie brak możliwości korzystania przez Panią/Pana z przysługujących świadczeń.

    Ponadto , aby ubiegać się o świadczenie należy złożyć wniosek , którego wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Sprawę prosimy potraktować jako ważną.