Informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

   W związku z epidemią koronowirusa Koronawirus (COVID-19) wypłaty świadczeń z ZFŚS nie będą wypłacane w gotówce. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzupełnienia nr konta.     


 Informacja dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

     Na podstawie art.53 ust.2 Karty Nauczyciela Zespół Szkół Zawodowych nr 2  zwraca się z prośbą o coroczne dostarczanie do 31 stycznia danego roku aktualnej decyzji ZUS określającej numer i wysokość pobieranej emerytury lub renty.

     Jednocześnie informujemy, że niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie spowoduje nienaliczenie odpisu a co za tym idzie brak możliwości korzystania przez Panią/Pana z przysługujących świadczeń.

    Ponadto , aby ubiegać się o świadczenie należy złożyć wniosek , którego wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Sprawę prosimy potraktować jako ważną.