TECHNIK WETERYNARII


Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wskazane cechy psychofizyczne kandydata:

-    cierpliwość i odporność psychiczna;
-    umiejętność wytworzenia właściwego kontaktu ze zwierzętami;
-    zainteresowanie biologiczne;
-    dobry stan zdrowia;
-    sprawność ruchowa i manualna;
-    dobry wzrok i słuch;
-    odporność na zmienne warunki pracy.

Do zadań technika weterynarii należy:

-    pobieranie prób do badań laboratoryjnych
-    udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:
             -   niedyspozycji żołądkowo-jelitowych o przebiegu ostrym z zagrożeniem
                 życia zwierzęcia,
             -   zadławienia,
             -   zranienia lub złamania,
             -   porodu niewymagającego fetotomii lub zabiegu chirurgicznego;
-    wykonywanie badań klinicznych w zakresie niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy;
-    podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
-    asystowanie przy zabiegach chirurgicznych;
-    opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
-    wykonywanie zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych
-    określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych
-    zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego
     i zagrożenia zdrowia zwierząt
-    wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt
-    pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem
     i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego
-    badanie zwierząt rzeźnych i mięsa
-    określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi
-    poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego
-   asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji
-    pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych
-    zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych
     i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
-    przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt
-    przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych
     warunków zoohigienicznych
-    prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt
     i higieny produkcji zwierzęcej
-    mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego
-    prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów,
     badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem
-    wykonywania czynności technicznych z zakresu diagnostyki, profilaktyki
     i lecznictwa weterynaryjnego;
-    wykonywania czynności materialno-technicznych z zakresu urzędowej
     działalności weterynaryjnej;
-    wykonywania zabiegów unasieniania zwierząt gospodarskich;
-    wykonywania czynności technicznych w ramach badań laboratoryjnych;
-    sprawowania opieki nad zwierzętami, zwłaszcza w chowie fermowym.
-    prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
     oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki
     i leczenia chorób zwierząt;
-    wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego
     oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
-    wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt
     oraz w poubojowym badaniu mięsa;
-    prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
   

Absolwenci uzyskują tytuł - technik weterynarii - wykształcenie średnie ogólne, które umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego oraz podjęcie nauki na różnych kierunkach studiów: medycyna, weterynaria, zootechnika, rolnictwo, prawo, historia, dziennikarstwo, wychowanie fizyczne, ekonomia, technologia żywności i inne.

Edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W ramach kształcenia praktycznego uczniowie odbywają praktyki w gospodarstwach rolnych, zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach i zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zakładach rozrodu i inseminacji zwierząt oraz ogrodach zoologicznych, gospodarstwach hodowlanych.

Absolwenci szkoły jako technicy weterynarii mogą podejmować pracę w:
    -    zakładach leczniczych dla zwierząt;
    -    inspektoratach weterynaryjnych;
    -    laboratoriach weterynaryjnych;
    -    stacjach hodowli i unasieniania zwierząt;
    -    zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
    -    jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta;
    -    zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt.

 


 

      


Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 będzie zamknięty od 12 marca do 10 kwietnia

Rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni, który nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego. Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl.
W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z dyrekcją szkoły/przedszkola, do której uczęszcza dziecko, bądź z Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
nr tel.: +48 (29) 764 68 11 numery wewnętrzne: 285, 289, 245, 253.

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - Ministerstwo Edukacji Narodowej 03.11.2020


Więcej w zakładce Rekrutacj i na naszej stronie

 
 
 
 
 
 
VII Konkurs Weterynaryjny 
połączony z 
II Forum Szkół Kształcących Techników Weterynarii
Do pobrania:

Miło nam poinformować, że 6 uczniów z naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik weterynarii zakwalifikowało się do Eliminacji Okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:
Eliza Włodarczyk i Bartosz Sobotka - blok weterynaria
Rafał Guberski i Zbigniew Florek - blok produkcja zwierzęca
Michał Orłowski i Michał Łada - blok mechanizacja

Eliminacje Okręgowe odbędą się 17-18 kwietnia 2020r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce.

Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia na kolejnych etapach Olimpiady!

5 lutego bieżącego roku szkolnego członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs” wraz z Panią Edytą Sikorą i Panią Dorotą Kuleszą odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Canis” w Kruszewie. Celem wizyty było przekazanie szczepionek, karmy, koców, misek oraz innych rzeczy niezbędnych zwierzętom. Członkowie Koła od wielu lat wspomagają schronisko „Canis”
w Kruszewie i zawsze są gotowi nieść pomoc potrzebującym czworonogom.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym na rzecz zwierząt i zapraszamy do dalszej współpracy.

Autor tekstu: Kinga Dawidowska z klasy 1 pWR

FOTO RELACJA

W dniach 22 – 23 marca 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbyło się I Forum Szkół Kształcących Techników Weterynarii. Przedsięwzięcie patronatem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. W organizację Forum włączyły się  firmy, z którymi szkoła podpisała umowy o współpracy w zakresie wspierania kształcenia uczniów w zawodzie technik weterynarii – Elanco, Biowet, Zoetis, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oraz Kurpiowskie Centrum Weterynaryjne. Celem spotkania było popularyzowanie wśród młodzieży zagadnień niezbędnych w pracy zawodowej technika weterynarii i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy oraz zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.

Zaproszenie do udziału przyjęły szkoły:

 • Prywatne Technikum Weterynarii w Warszawie,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie,
 • Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży,
 • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie,
 • Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach (województwo łódzkie),
 • i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Pierwszym punktem Forum było przeprowadzenie VI edycji Konkursu Weterynaryjnego „Wszystkie Stworzenia Małe i Duże”, który sprawdził wiadomości i umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki chorób zwierząt. Cel konkursu to rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami weterynaryjnymi, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii.

 Komisja w składzie:

 • Agnieszka Murach – przewodnicząca Komisji
 • lek. wet. Tomasz Chalamoński – członek Komisji
 • lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski – członek Komisji
 • lek. wet. Katarzyna Nejman – członek Komisji
 • lek. wet. Kinga Niksa – członek Komisji
 • lek. wet. Cezary Nejman - członek Komisji

Czytaj więcej: I Forum Szkół Kształcących Techników Weterynarii

Uczniowie klas 3Iw, 3ISw i 4Iw o kierunku technik informatyk brali udział w dwóch wykładach on-line, które były realizowane w ramach współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki.

Wykłady poprowadził  wykładowca tejże uczelni mgr inż. Andrzej Ptasznik.

Pierwszy wykład pt.: ”Czary mary, hokus pokus – czyli podstawy programowania” dotyczył zagadnień  programowania w C++  i odbył się w miesiącu październiku.

Drugi wykład, który odbył się w listopadzie pt.:„ Co się mieści w tabelce – czyli podstawy relacyjnych baz danych” dotyczył zagadnień z Systemów Baz Danych.

Dorota Sienkiewicz

W dniach 16 i 23 listopada młodzież z klas – czwartej oraz trzeciej technikum weterynarii  uczestniczyła w spotkaniach z ekspertami z Mazowieckiego Ośrodka Doskonalenia Rolnictwa Oddział w Ostrołęce. Pani Anna Buczyńska i pan Andrzej Niedźwiedzki przedstawili w obecnych uwarunkowaniach prawnych możliwości wytwarzania i sprzedaży artykułów rolnych własnej produkcji, zwane rolniczym handlem detalicznym. Od nowego roku kalendarzowego, nie tylko we własnym gospodarstwie, czy na kiermaszach, ale też w sklepach i restauracjach można będzie nabyć wytworzony przez rolnika miód, ciasto czy wyroby wędliniarskie.

Naszym uczniom, jako osobom związanym z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych, kolejni prelegenci – pan Jacek Tyszka i pan Zbigniew Topa przedstawiali zasady zabezpieczania gospodarstw przed chorobami oraz warunki uzyskania premii dla młodego rolnika.  Wszyscy z zaciekawieniem słuchali  jak można pozyskać 100 tys. zł na rozwój gospodarstwa rolnego.

Dorota Kulesza

FOTO RELACJA

6 czerwca 2018 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  w Ostrołęce uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnicy zapoznali się z ofertą Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką, Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką oraz Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką.

Wielu wrażeń dostarczyła wizyta w Laboratorium Dydaktyczno - Badawczym w Katedrze Hodowli Kóz i Owiec, w którym znajduje się unikalna kolekcja zwierząt dydaktycznych - owce, kozy i lamy. Laboratorium Zwierzęce zgromadziło większość występujących w Polsce ras owiec i kóz. W UWM w Olsztynie znajduje się prawdopodobnie najciekawsza kolekcja tych zwierząt. Jest ona wzbogacona o lamy, od których pozyskuje się wełnę o wysokich walorach i które stają się w Europie coraz bardziej popularne.

Wyjazd wzbogacił wiedzę uczniów w zakresie wybranego kierunku kształcenia, a wielu z nich z chęcią kontynuowałoby edukację na zwiedzanym Wydziale.

Wycieczka to realizacja jednego z punktów Współpracy Szkoły z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, dotyczącego organizowania wycieczek dydaktycznych, warsztatów i konferencji, służących wymianie doświadczeń oraz zapoznania uczniów ze specyfiką zajęć akademickich.

FOTO RELACJA

21.03.2018r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce odbył się V Konkurs Weterynaryjny "Wszystkie Stworzenia Małe i Duże".  Do testu z zakresu chorób zakaźnych zwierząt, przystąpiło 35 uczniów z ośmiu szkół:
Prywatnego Technikum Weterynarii w Warszawie
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
oraz po raz pierwszy z Zespołu Szkół w Mińsku Mazowieckim i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach (województwo łódzkie).

 Cele konkursu to: rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotami weterynaryjnymi, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii oraz zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii.

 Komisja w składzie
p. Agnieszka Pastusiak – przewodnicząca
p. Agnieszka Murach – członek komisji
lek. wet. Tomasz Chalamoński – członek komisji
lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski – członek komisji
lek. wet. Katarzyna Nejman – członek komisji
lek. wet. Kinga Niksa – członek komisji

oceniła prace i przyznała następujące miejsca:
I miejsce Jakub Nowak - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie
II miejsce Agnieszka Szczęsna - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
III miejsce Angelika Gromadowska - Zespół Szkół w Mińsku Mazowieckim

Wyróżnienie, za wysoką ilość punktów, otrzymała:
 Anna Pierzak - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie.

 Patronat nad konkursem objęła firma ZOETiS Polska.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz palmy kurpiowskie wykonane przez uczniów i nauczycieli ZSZ Nr 2 podczas Warsztatów Kurpiowskich „Palma Wielkanocna”, prowadzonych przez twórczynię ludowa Panią Czesławę Lewandowską. Atrakcją dla wszystkich uczestników konkursu i przybyłych gości był występ Zespołu Kurpiowskiego działającego w ZSZ Nr 2 w Ostrołęce. Uczniowie w strojach regionalnych zaprezentowali fragment Wesela Kurpiowskiego. Widzowie zostali zapoznani z tradycjami i obrzędami Kurpiowszczyzny. Wszyscy obecni z dużym zadowoleniem i pełni wrażeń opuszczali Ostrołękę i zapewniali, że chętnie przyjadą za rok. Wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Liczymy na współpracę w kolejnych edycjach konkursu.

 FOTO RELACJA

W dniu 16. 02. 2018 roku członkowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt „Sukurs” wraz z opiekunkami: Panią Bogusławą Gocłowską i Panią Edytą Sikorą odwiedzili schronisko „Canis” w Kruszewie.

Celem wizyty, jak co roku, było przekazanie „czworonożnym przyjaciołom” zebranej podczas szkolnej akcji karmy oraz innych rzeczy, ułatwiających zwierzętom przetrwanie zimowego okresu.

Serdecznie dziękujemy  wszystkim, którzy włączyli się w wyżej wymienione przedsięwzięcie, a w szczególności uczniom klas weterynaryjnych , klasie 2 F oraz klasie 2 wk.

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji.

FOTO RELACJA

W dniu 27 września bieżącego roku szkolnego klasa 3 We wraz z Paniami: Bogusławą Gocłowską oraz Edytą Sikorą uczestniczyła w wycieczce do Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką. Podczas wycieczki młodzież zapoznała się z historią powstania mauzoleum oraz obejrzała multimedialną prezentację bitwy pod Ostrołęką. Ponadto uczniowie poszerzyli i utrwalili wiedzę o bitwie, która rozegrała się na naszym terenie oraz o jej bohaterach. Zapraszamy do obejrzenia foto relacji.

FOTO RELACJA