Uczniowie  klasy 2B poszerzali swoją wiedzę na szkoleniu  PRAWO BUDOWLANE po nowelizacji.  Zagadnienia prawne oraz aspekty praktyczne przedstawił dr inż. Jerzy Dylewski. Spotkanie odbyło się 14 lutego 2018 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

 Szkolenia branżowe, organizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, wspierają naszą  młodzież w nabywaniu kompetencji zawodowych oraz  przyczyniają się do identyfikacji z grupą zawodową.

   Dnia 5 stycznia 2018r. w Siedlcach odbył się 2 etap OWT, do którego przystąpiło troje naszych uczniów: Klaudia Kowal z klasy 3B, Bartłomiej Wiciński i Adrian Bogdański z klasy 3Sw. Celem OWT jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników było  rozwiązanie zadań z grupy mechaniczno-budowlanej, obejmujących tematykę związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk. Poziom merytoryczny i organizację Olimpiady zapewnił Komitet Główny OWT, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizatora oraz nauczyciele akademiccy uczelni technicznych i osoby związane ze szkolnictwem zawodowym. Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

FOTO RELACJA

12 grudnia 2017r. klasa trzecia i część klasy drugiej uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez MOIIB oddział w Ostrołęce. Szkolenie dotyczyło zamówień publicznych w aktualnym stanie prawnym. Materiał obejmował zagadnienia związane z częścią pisemną egzaminu zawodowego. Prowadzący mgr inż. Wiesław Jankowski w sposób czytelny  przedstawił czynności stron postępowania w praktyce i orzecznictwie.

Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi. Dowiedzieliśmy się, ponadto, że pewne szczególne zamówienia można poprzedzić konkursem (np. zamówienia z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych), można także udzielić zamówienia na podstawie umów ramowych lub w ramach dynamicznego systemu zakupów. Poznaliśmy zasady udzielania zamówień publicznych. Spotkanie było kolejną ciekawą formą przekazania i pogłębienia wiedzy budowlanej.

Dnia 6 grudnia 2017 roku uczniowie klasy 2B podnosili swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniu „Proces budowlany – od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie. Praktyczne aspekty w świetle aktualnych przepisów”. Na spotkaniu omówiono przebieg procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w Prawie budowlanym oraz przedstawiono praktyczne aspekty stosowania przepisów techniczno-budowlanych. Zajęcia prowadził dr inż. Jerzy Dylewski, znany i doświadczony wykładowca, rzeczoznawca budowlany, główny specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym, a także autor wielu artykułów i publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego. Doskonalenie zawodowe miało charakter wykładowo-warsztatowy, omówione zostały również problemy i przypadki zgłaszane przez uczestników szkolenia – członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Udział w cyklicznych szkoleniach budowlanych umożliwia przygotowanie naszej młodzieży do życia zawodowego z uwzględnieniem idei uczenia się przez całe życie oraz integrację ze środowiskiem branżowym.

7 listopada 2017 roku uczniowie z klasy 3B i 2B uczestniczyli w szkoleniu nt.: "Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – rola, zadania, prawa, obowiązki, odpowiedzialność. Rola i uprawnienia organów właściwych w procesie budowlanym" Spotkanie zorganizowała Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oddział w Ostrołęce, a prowadził dr inż. Jerzy Dylewski. Poruszane zagadnienia dotyczyły zmian i nowelizacji prawa budowlanego oraz wybranych zagadnień praktycznych w aktualnym stanie prawnym. Dużo czasu poświęcono uzyskiwaniu uprawnień, udzielaniu licencji, a także ograniczeniom z tym związanym. Przedstawiono uprawnienia oraz odpowiedzialność poszczególnych organów. Ważną sprawą były projekty zmian w prawie budowlanym i niedogodności, niejasności wynikające z tych zmian. Uczniowie z dużym zainteresowaniem przyswajali nową wiedzę. Otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, poszerzyli swój dorobek zawodowy o nowe kwalifikacje i nową wiedzę.

Dnia 19 października 2017r. uczniowie klasy pierwszej budowlanej o profilu bezpieczeństwo pożarowe zwiedzali budowę dwóch osiedli mieszkaniowych w Warszawie. Młodzież z bliska obserwowała organizację placu budowy, sposoby i techniki wykonywania robót budowlanych, zapoznawała się z dokumentacją budowy, poznała zadania i obowiązki kierownika budowy. Z wycieczki wróciliśmy bogatsi o nowe informacje zarówno z dziedziny budownictwa jak i bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów budowlanych.

FOTO RELACJA

boPiotr Tobojka i Patryk Lewandowski z klasy 2B zostali wyróżnieni przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego. Dnia 16 października 2017 roku nasi uczniowie podjęli się resuscytacji umierającego człowieka. Działali z taką wiedzą i umiejętnościami, że nawet po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego pomagali ratownikom w dalszych czynnościach. I chociaż nie udało się uratować poszkodowanego, to jednak czyn dwóch młodych ludzi zasługuje na wielkie wyróżnienie i szacunek. Piotr i Patryk są wzorem do naśladowania w zdobywaniu wiedzy, szybkości reakcji i postępowaniu w sytuacjach wymagających zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi. Jesteśmy dumni z naszych uczniów!

           boh    boha        

   Dnia 28 września 2017 roku uczniowie klas budowlanych o specjalności bezpieczeństwo pożarowe uczestniczyli w zajęciach terenowych z udziałem strażaków PSP, wozu bojowego i specjalistycznego sprzętu. Młodzież mogła zapoznać się z działaniem narzędzi i spróbować swoich sił przy ich użyciu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nożyce do przecinania materiałów konstrukcyjnych, a ich skuteczność budziła zdumienie. Uczniowie, ubrani w strażackie stroje, obsługiwali sprzęt gaśniczy m.in. węże i korzystali z różnych prądów wody w natarciu. Uczyli się także gasić pianą. Szkolenie odbywało się pod okiem specjalistów: strażaków z ostrołęckiej komendy.
   Ćwiczenia zakończono wspólnym ogniskiem i relaksem na łonie przyrody.

FOTO RELACJA

Uczniowie klasy drugiej budowlanej poznawali nowoczesne rozwiązania techniczne w instalatorstwie podczas spotkania z czołowymi producentami tej branży. Technologie rozwijają się błyskawicznie i wystarczą 2 – 3 lata, aby powstała nowa kategoria urządzeń i szturmem zdobyła rynek. 

Program seminarium obejmował:
• Opomiarowanie wody i ciepła pod zdalną kontrolą,
• Kiedy i gdzie wymagane są urządzenia do detekcji gazów,
• SMOG-możliwości redukcji zanieczyszczeń powietrza dzięki właściwej regulacji urządzeń grzewczych,
• Odpowiedzialne uzdatnianie wody do celów pitnych i grzewczych,
• Nowoczesne rozwiązania w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Młodzież z klas budowlanych systematycznie podnosi kompetencje zawodowe dzięki współpracy z NOT Ostrołęka. Udział w szkoleniach jest również okazją do poznania środowiska lokalnych przedsiębiorców budowlanych i identyfikacji z grupą zawodową.

domparaUczniowie klasy 1B i 2B uczestniczyli w szkoleniach MOIIB poświęconych następującym tematom: „Zakres i forma dokumentacji projektowej i powykonawczej w świetle obowiązujących przepisów i standardów” oraz „Proces budowlany – od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie”. Prowadzącym spotkania był dr inż. Jerzy Dylewski - znany i doświadczony wykładowca, rzeczoznawca budowlany, posiadający uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych, główny specjalista d/s Zamówień Publicznych w Sądzie Najwyższym.
Program zajęć obejmował m.in. następujące zagadnienia:
• rola projektanta w procesie inwestycyjnym;
• dokumentacja projektowa wymagana na etapie uzyskiwania zgody budowlanej
- informacja bioz, plan bioz;
- dokumentacja wymagana w trybie zgłoszenia;
- zakres i forma projektu budowlanego;
- ustalanie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego;
• zmiany w trakcie prowadzenia robót budowlanych
- istotne i nieistotne odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę;
-uzyskiwanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
• wymogi związane z oddawaniem do użytkowania obiektów budowlanych
-dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.
Młodzież zdobyła wiedzę z zakresu prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych, dotyczących prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, poczynając od dokonania zgłoszenia planowanych robót budowlanych albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez poprawne i bezkolizyjne prowadzenie budowy, aż do faktycznego zakończenia inwestycji.